نمونه دستگاه های ما

szzt 8225

توضیحات

pax s910

توضیحات

VeriFone 670

توضیحات

verifone 675

fa_IRPersian
fa_IRPersian